Comité

President:

Lill Guy

Vize-President:

Krippler Roger

Sekretär/Caissier

Erpelding Thérèse

Member:

Kunsch Tina

Member:

Thies Susy

Member:

Macri Salvatore

Member:

Decet Josette